Mantrat joogassa

Jooga on Intiasta lähtöisin oleva monitasoinen kokonaisuus, johon sisältyy tietoista liikettä ja hengitystä sekä ihmisestä riippuen myös filosofiaa ja meditaatiota. Joogan voi siis katsoa olevan liikuntamuoto, johon kukin voi halutessaan liittää myös syvempiä merkityksiä. Tavoitteina joogassa voivat fyysisen kunnon lisäksi olla kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi, henkinen kasvu ja mielen valaistuminen. Aikojen saatossa joogasta on kehittynyt lukuisa joukko erilaisia muotoja, joissa harjoitustavat ja tavoitteet vaihtelevat. Yksi niistä on mantrajooga, joka on nimitys kaikille mantraa käyttäville joogalajeille.

Tässä artikkelissa tutustumme joogassa käytettäviin mantroihin tarkemmin. Mitä ne ovat ja mihin niitä käytetään? Esittelemme mantrojen moninaisia vaikutuksia ja joogan lajeja, joihin mantrat olennaisesti kuuluvat. Lyhyesti sanottuna mantra on jokin tietty sana tai lause, jota toistetaan ääneen tai omassa mielessä joogaharjoituksen aikana. Niiden tarkoitus on auttaa keskittymään ja tyhjentämään mieltä, mutta niillä voidaan katsoa olevan myös syvempiä merkityksiä. Alun perin mantroja käyttivät hindut, joilta käytäntö levisi muihin uskontoihin sekä joogaan.

Mantrojen käyttäminen

Mantrat ovat tavuja, sanoja tai kokonaisia lauseita, joita joogaajat voivat käyttää meditoidessaan. Länsimaisesta näkökulmasta tarkasteltuna mantrojen käsitteellinen sisältö jää usein vieraaksi, vaikka jokainen niistä sisältääkin jonkin merkityksen. Niiden tarkoitus on toimia sanoina, jotka eivät käyttäjänsä päässä yhdisty mihinkään muuhun asiaan ja katkaisevat sen takia ajatusketjun ja pyyhkivät pois kaiken muun sisällön joogaajan mielestä. Toisin sanoen mantrat ovat työkalu, jolla ihminen pystyy tyhjentämään mielensä kaikesta muusta, jotta keskittyminen olemassa olevaan hetkeen onnistuisi.

Vaikka edellä kuvattu mielen tyhjentäminen mantrojen avulla on nykypäivän kiireiselle ja stressaantuneelle ihmiselle kaivattu taito, voi mantroilla olla myös paljon syvempiäkin merkityksiä kuin hetkellinen hengähdys arjen rasitteista. Joidenkin näkemysten mukaan mantra on äänellä parantamista, jolloin ääneen lausutut mantrat ovat henkistä energiaa. Eri mantroilla on erilaisia vaikutuksia, ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi muuttamaan ajatusmalleja tai kehittämään jotakin henkistä ominaisuutta ja sitä kautta edesauttaa ihmistä suuntaamaan kohti itselleen asettamia tavoitteita.

Erilaisia mantroja

Mantrojen lausuminen on yksi osa ikivanhoja joogaperinteitä, joilla ei joogan yhteydessä katsota olevan uskonnollista merkitystä. Mantroissa käytetään Intiassa esimerkiksi puhuttavia gurmukhin- ja sanskritinkieliä. Syynä kyseisten kielten käyttöön on niiden lausumisesta suuhun aiheutuvat värähtelyt, jotka edelleen vaikuttavat koko kehoon. Mantroissa on myös usein tietty rytmiikka, joka osaltaan auttaa mieltä toimimaan toivotulla tavalla. Suomalaisissa joogakouluissa käytettävät mantrat voidaan toisinaan kääntää suomeksi moneen muotoon, jolloin niiden merkityksiä voidaan tulkita vaihtelevin tavoin.

Kenties tunnetuin mantra on om-tavu, mutta eri joogalajit ja joogakoulut suosivat erilaisia mantroja harjoituksissaan, koska myös tavoitteet vaihtelevat. Esimerkiksi astangajoogassa lausutaan mantroja, jotta huomio kiinnittyisi joogaharjoitukseen ja sen kautta ihmisen kehittymiseen. Mantroissa lausutaan ääneen tavoitteita ja ihanteita, joita ihmiset kautta aikojen ovat eri kulttuureissa havitelleet. Kundaliinijoogassa sen sijaan pyritään harjoitukseen keskittymisen ohella myös suurempiin merkityksiin, kuten löytämään äänen avulla kehosta voimia, joilla koetaan olevan merkitystä yksilön kehityksen kannalta.

Esimerkki mantrajoogasta: kundaliinijooga

Kundaliinijooga on tuhansia vuosia vanha joogamuoto, jota kutsutaan myös tietoisuuden joogaksi. Sen tarkoituksena on opettaa ihmistä olemaan läsnä nykyhetkessä. Samalla se parantaa fyysistä kuntoa, auttaa notkistumaan, rauhoittaa mieltä, helpottaa stressiä ja kohentaa itsetuntemusta. Jotta tämä kaikki voidaan saavuttaa, sisältävät ohjatut kundaliinijoogatunnit varsinaisten fyysisten liikkeiden lisäksi meditaatiota ja syvärentoutuksen. Tunnit ovat aina erilaisia, sillä erilaisia harjoitteita on tuhansittain. Hengitysharjoitusten ja käsi- ja sormiliikkeiden lisäksi ajattelua hiljennetään ja keskittymistä lisätään hiljaisilla tai ääneen lausutuilla mantroilla.

Yksi kundaliinijoogan meditaatiotekniikoista on kirtan. Siinä mantroja lauletaan kirtania johtavien muusikoiden kanssa toistamalla heidän laulamiaan mantroja. Kyseessä on siis vuorolaulua, jota voidaan toistaa yhä uudelleen, jolloin kaikkien osallistujien on helppo päästä siihen mukaan. Kirtanin tavoitteena on viedä laulajat sisäiseen hiljaisuuteen ja rauhaan nostamalla energiaa ja samaan aikaan hiljentää mieli ja avata tietä omaan sisimpään. Vaikka kirtanin voidaan sanoa olevan meditaatiota, on se samalla itsensä ilmaisua ja vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Esimerkki mantrajoogasta: astangajooga

Astangajooga on 1900-luvun alkupuolella kehitetty dynaaminen joogatyyli, joka edustaa vaativia asentoharjoituksia, jotka lisäävät lihaskuntoa, terveyttä ja elinvoimaa. Sen perusperiaatteisiin kuuluu hengityksen ja liikkeen yhdistäminen, katseen kohdistaminen, mielen kehittäminen sekä samojen liikesarjojen toistaminen ilman välirentoutusta. Harjoitusten myötä kehonhallinta lisääntyy, kuten myös aistien hallinta ja tietoisuus omasta itsestä. Mantrat kuuluvat astangajoogaan erityisesti aloitus- ja lopetusosioissa. Jooga aloitetaan kolmella mantralla, joilla joogaajan huomio keskitetään tulevaan harjoitukseen. Niistä siirrytään aurinkotervehdyksiin ja muihin osioihin. Harjoitus myös lopetetaan mantralla ja loppurentoutuksella.

Yhteenveto

Joogamantrat ovat yleensä tavuja tai sanoja, joskus kokonaisia lauseita, joita joogan aikana toistetaan ääneen tai hiljaa omassa mielessä. Niiden tarkoitus on auttaa tyhjentämään mieli ja edesauttaa äänestä tulevaa energiaa vaikuttamaan toivotulla tavalla. Eri joogalajeissa mantroja käytetään eri tavoin. Osa lajeista perustuu hyvin vahvasti mantrojen ympärille, mutta toisissa ne ovat vain pieni osa kokonaisuutta. Tunnetuin mantra on om-tavu, joka edustaa maailmankaikkeuden ääntä, eli se on alun ääni, joka sisältää kaikki muut äänet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *